Bakalářská práce

Obecné pokyny pro zpracování bakalářské práce (dále jen BP) naleznete na webové stránce Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Na této stránce naleznete též formulář zadání BP, úvodní list BP a další užitečné dokumenty.

Zadání BP:

  • Návrhy potenciálních témat BP naleznete ZDE. Návrh vlastního téma je vítán, nicméně vždy musí být konzultován s potenciálním vedoucím práce.
  • Zadání BP předkládá student ke konzultaci svému vedoucímu práce. Je třeba konzultovat zadání minimálně tři týdny před jeho konečným odevzdáním, aby bylo možno zapracovat připomínky vedoucího práce.
  • Student vyplní formulář zadání BP v IS STAG (Téma česky = název v jazyce práce, Název anglicky, Vedoucí práce, Zásady pro vypracování = cíle práce a metody zpracování / získání pořebných dat, Seznam doporučené literatury = stačí 5 titulů). Takto vyplněný formulář student vytiskne a odevzdá vedoucím práce ke konečnému odsouhlasení - minimálně 10 dní před termínem odevzdání.

Zadání BP je nutno odevzdat 3 semestry před plánovanou obhajobou BP (v zimním semestru druhého ročníku)

Termíny odevzdání zadání BP:

ZS: v 51. týdnu kalendářního roku
LS: v 18. týdnu kalendářního roku

Dodržení termínu je na zodpovědnosti studenta! 

Odevzdání BP:

Vypracovanou BP (+CD) student předkládá ve dvou výtiscích (jeden z nich obsahuje originál zadání práce) ke kontrole na studijní oddělení v termínu podle harmonogramu akademického roku. Po kontrole na studijním oddělení student oba výtisky odevzdá na katedře románských jazyků. Nedodržení data odevzdání znamená nemožnost obhajoby v daném termínu.

Student zadá všechny náležité údaje týkající se BP, včetně její elektronické verze, do IS STAG. Následně vytiskne formulář "Souhlas s odevzdáním BP" a předloží ho vedoucímu práce k podpisu. Při odevzdání BP na studijním oddělení FP je nuno předložit následující tři formuláře:

  • Údaje o BP
  • Souhlas s odevzdáním BP (podepsaný vedoucím práce)
  • Čestné prohlášení

Zpracování BP:

Citace se provádějí podle normy ISO 690, závorkovou formou, a je nutno držet se důsledně vzoru, který je uvedený pro Katedru románských jazyků v Moodlu.

Rozsah BP:

Minimálně 40 normostran.
Maximálně 60 normostran!

Několik rad a doporučení, která Vám pomůžou při psaní BP.

Důležité termíny BP:

  • Student má na vypracování BP 3 semestry. Tento fakt znamená, že na této práci bude skutečně 3 semestry pracovat, nikoli, že ji vypracuje narychlo v posledním měsíci před odevzdáním.
  • Práce na BP předpokládá konzultace s vedoucím BP. Aby tato spolupráce mohla být úspěšně završena kvalitní a obhajitelnou bakalářskou prací, je nevyhnutelné předkládat materiály ke konzultaci v adekvátní formě, pravidelně a především VČAS.

1. semestr (zpravidla LS ve 2. ročníku)
Vyhledání dostupné literatury a předložení osnovy BP ke schválení vedoucím práce. Studium související literatury a sběr dat. Konzultace ohledně zdrojů informací a struktury práce. Minimálně jedna konzultace.

2. semestr (zpravidla ZS ve 3. ročníku)
Rozpracování stěžejních částí práce. Konzultace ohledně způsobu zpracování informací. Sepsání více než poloviny BP (25-30 stran) je podmínkou pro udělení zápočtu z předmětu BP1. Minimáně dvě konzultace.

3. semestr (pozor, ve skutečnosti se jedná pouze o několik týdnů)
Dokončení práce. Konzultace ohledně závěrů a jejich prezentace. Minimálně 6 týdnů před datem odevzdání musí být vedoucímu BP předložena kompletní práce ve finální podobě (podmínka pro udělení zápočtu z BP2), aby bylo možné ještě zapracovat eventuelní připomínky.Minimálně 3 konzultace.

Nedodržením těchto termínů se student vystavuje nebezpečí, že jeho vedoucí BP nebude mít dostatek času na kritické zhodnocení práce před jejím odevzdáním a následně jí může nedoporučit k obhajobě.

 

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra románských jazyků