Skip to main content

Španělština pro FP - Cizí jazyk 2

 • Zkratka předmětu:
  SJ2ZS (zimní semestr), SJ2LS (letní semestr)
 • Rozsah studijního předmětu:
  ZS: 0 + 2, 2 kredity | LS: 0 + 2, 3 kredity
 • Forma výuky:

  seminář, předmět probíhá v prezenční (výuka každý týden) i kombinované formě (výuka v blocích, 3x za semestr)

 • Způsob zakončení:
  ZS: zápočet, LS: zápočet + zkouška

Požadavky na získání zápočtů a zkoušky:

 • zápočet ZS: písemný test min. 65%
 • zápočet LS: písemný test min. 65%
  - u zápočtů je možnost pouze jednoho opravného termínu (v případě neúčasti na termínu zápočtu propadá termín bez možnosti náhrady) 
 • Ústní zkouška má podobu obecné rozpravy nad tématy danými deskriptory pro úrovně A1-A2 dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky a odpovídá tématům probíraným na seminářích. Podmínkou pro zápis na zkoušku je získání zápočtů ze zimního i letního semestru.

Eventuální uznání již získaného mezinárodního certifikátu jako ekvivalentu zkoušky je plně v kompetenci katedry románských jazyků.

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy španělského jazyka a kultury. Hlavní důraz je kladen na komunikační schopnosti a zvládnutí základní gramatiky. Studenti dokážou porozumět nekomplikovaným faktografickým informacím z každodenního života a zaměstnání. Ve čtení zvládnou adaptované texty a v poslechové části zvládají výukové poslechy, které zohledňují posluchače pomalejším tempem a zřetelnou výslovností.

Vstupní úroveň:

U zájemců o studium španělštiny jako jazyku II se nepředpokládá žádná vstupní úroveň znalosti tohoto jazyka. Výuka je určena pro úplné začátečníky.

Program:

ZS: gramatika - podstatná jména, nepravidelná slovesa, slovesa ser, estar, haber, zvratná slovesa, shoda podstatného a přídavného jména, vazba ir + a + inf, osobní zájmena, číslovky 0–100.

LS: gramatika - nepravidelná slovesa, stupňování přídavných jmen, pretérito perfecto simple (minulý čas jednoduchý), zájmena nepřímého předmětu (OI) i přímého předmětu (OD), vazby tener que, antes de, después de.

Základní literatura:

Brožová, Kateřina - Ferrer Peñaranda, Carlos. 2010. Aventura 1. Praha: Klett.

Doporučená literatura:

Aragonés, Luis − Palencia, Ramón. 2005. Gramática de uso del español. Madrid: SM. 

Castro, Francisca. 1996. Uso de la gramática española: elemental. Madrid: Edelsa.