Skip to main content

Přijímací řízení

Bakalářské studium: Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Tento studijní obor lze studovat pouze v prezenční formě.

Pro akademický rok 2022/2023 jsou vypsány tyto kombinace:

  • Španělský jazyk + Anglický jazyk
  • Španělský jazyk + Český jazyk a literatura

  • Španělský jazyk + Dějepis

  • Španělský jazyk + Německý jazyk
  • Španělský jazyk + Základy společenských věd

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří dosáhli celkového průměru studia na střední škole do 1,25 včetně (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků, popř. pololetní v posledním ročníku, pokud střední škola v době podání přihlášky nebyla dokončena).

Přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nesplňují podmínky prominutí zkoušky, se bude konat formou písemného testu obecných studijních předpokladů. 

Při nástupu ke studiu předpokládáme znalost španělštiny na úrovni nižší než A1 (prvních pět lekcí učebnice Fiesta 1).


Navazující magisterské studium:
Učitelství pro střední školy a 2. stupeň ZŠ - Španělský jazyk
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Španělský jazyk

Tyto studijní obory lze studovat v prezenční i kombinované (tedy dálkové) formě.

Pro akademický rok 2022/2023 jsou vypsány tyto kombinace:

Učitelství pro střední školy a 2. stupeň ZŠ:

  • Španělský jazyk + Anglický jazyk
  • Španělský jazyk + Český jazyk a literatura
  • Španělský jazyk + Německý jazyk

  • Španělský jazyk + Základy společenských věd

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ:

  • Španělský jazyk + Zeměpis

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří absolvovali nebo v letošním akademickém roce absolvují bakalářské studium ve studijních oborech se zaměřením na vzdělávání odpovídajícím zvolené kombinaci, případně sdruženého studia dvou příslušných studijních programů se zaměřením na vzdělání.

Přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nesplňují podmínky prominutí zkoušky, se bude konat formou písemného testu. V testu jsou prověřeny jak znalosti španělštiny, tak základní orientace v oboru (lingvistika, dějiny a literarura španělsky mluvících zemí).

Při nástupu ke studiu předpokládáme znalost španělštiny na úrovni B2. 

Níže si můžete stáhnout okruhy otázek k přijímací zkoušce s doporučenou literaturou a také vzorový přijímací test