Přijímací řízení

Bakalářské studium: Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Tento studijní obor lze studovat pouze v prezenční formě.

Pro akademický rok 2021/2022 jsou vypsány tyto kombinace:

  • Španělský jazyk + Anglický jazyk
  • Španělský jazyk + Dějepis

  • Španělský jazyk + Německý jazyk
  • Španělský jazyk + Základy společenských věd

Přijímací zkouška je prominuta uchazečům, kteří dosáhli celkového průměru studia na střední škole do 1,80 včetně (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků, popř. pololetní v posledním ročníku, pokud střední škola v době podání přihlášky nebyla dokončena).

Přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nesplňují podmínky prominutí zkoušky, se bude konat formou písemného testu ze základních reálií Španělska a zemí španělsky mluvící Ameriky a z obecných předpokladů ke studiu jazyka. Tento test je celý v českém jazyce, znalost španělštiny NENÍ k přijímacímu řízení nutná. 

Při nástupu ke studiu ale předpokládáme základní znalost španělštiny nižší než úroveň A1. Ta odpovídá přibližně prvním 6 lekcím učebnice Fiesta 1. 

Uchazečům s nulovou znalostí španělštiny každoročně nabízíme placený týdenní nebo dvoutýdenní intenzivní jazykový kurz, v němž si osvojí základy jazyka. Koná se vždy v září před začátkem akademického roku. Aktuální informace o něm zasílá studijní oddělení uchazečům přijatým ke studiu po uzavření přijímacího řízení.  

 


Navazující magisterské studium: Učitelství pro střední školy a 2. stupeň ZŠ - Španělský jazyk

Tento studijní obor lze studovat v prezenční i kombinované (tedy dálkové) formě.

Pro akademický rok 2021/2022 jsou vypsány tyto kombinace:

  • Španělský jazyk + Anglický jazyk
  • Španělský jazyk + Český jazyk a literatura
  • Španělský jazyk + Německý jazyk

  • Španělský jazyk + Základy společenských věd

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří absolvovali nebo v letošním akademickém roce absolvují bakalářské studium ve studijních oborech se zaměřením na vzdělávání odpovídajícím zvolené kombinaci, případně sdruženého studia dvou příslušných studijních programů se zaměřením na vzdělání.

Přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nesplňují podmínky prominutí zkoušky, se bude konat formou písemného testu. V testu jsou prověřeny jak znalosti španělštiny, tak základní orientace v oboru (lingvistika, dějiny a literarura španělsky mluvících zemí).

Při nástupu ke studiu předpokládáme znalost španělštiny na úrovni B2. 

Níže si můžete stáhnout okruhy otázek k přijímací zkoušce s doporučenou literaturou a také vzorový přijímací test

 

Úřední adresa
FP TUL
Katedra románských jazyků
Studentská 2
461 17 Liberec

Sídlo katedry

Katedra románských jazyků
FP TUL, budova P
Komenského 314/2
460 01 Liberec
tel: 48 535 4285

Budova P - 3. patro