Španělština pro FP - Cizí jazyk 1

 • Zkratka předmětu:
  SJ1ZS (zimní semestr), SJ1LS (letní semestr)
 • Rozsah studijního předmětu:
  ZS: 0 + 2, 2 kredity LS: 0 + 2, 3 kredity
 • Forma výuky:

  seminář, předmět probíhá v prezenční (výuka každý týden) i kombinované formě (výuka v blocích, 3x za semestr)

 • Způsob zakončení:
  ZS: zápočet, LS: zápočet + zkouška

Požadavky na získání zápočtů a zkoušky:

 • zápočet ZS: písemný test min. 65%
 • zápočet LS: písemný test min. 65%
  - u zápočtů je možnost pouze jednoho opravného termínu
 • Ústní zkouška má podobu obecné rozpravy nad tématy danými deskriptory pro úrovně B1 dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky a odpovídá tématům probíraným na seminářích. Podmínkou pro zápis na zkoušku je získání zápočtů ze zimního i letního semestru.

Eventuální uznání již získaného mezinárodního certifikátu jako ekvivalentu zkoušky je plně v kompetenci katedry románských jazyků.

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je prohloubení znalostí španělského jazyka a kultury. Hlavní důraz je kladen na komunikační schopnosti a zvládnutí pokročilejší gramatiky. Studenti jsou schopni porozumět smyslu spisovných textů a rozhovorů o běžných tématech. Dokáží se bez přípravy zapojit do hovoru na známé téma, stručně vylíčit svůj názor, či vyprávět příběh, umí napsat jednoduchý souvislý text. 

Vstupní úroveň:

U zájemců o studium španělštiny jako jazyku I se předpokládá vstupní úroveň A1+/A2-. Výuka NENÍ určena pro úplné začátečníky.

Program:

ZS: gramatika – rozkazovací způsob pro tykání i vykání, zájmena přímého i nepřímého předmětu, imperfektum (pretérito imperfecto), číslovky 1 000–1 000 000

LS: gramatika – použití minulého času jednoduchého a imperfekta, subjuntiv v přítomném čase, podmiňovací způsob, ser/estar + přídavná jména

Základní literatura:

Brožová, Kateřina. Ferrer Peñaranda, Carlos. 2010. Aventura 2. Praha: Klett.

Doporučená literatura:

Alzugaray,Pilar et al. 2007. Preparación al diploma de español Nivel Intermedio B2. Madrid: Edelsa.

Castro, Francisca. 1999. Uso de la gramática española: avanzado. Madrid: Edelsa.

 

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra románských jazyků