Studenti kombinovaného studia

Španělský jazyk pro FP - Cizí jazyk 1

 • Zkratka předmětu:

  SJ1ZS (zimní semestr), SJ1LS (letní semestr)

 • Forma výuky:
  Výuka ve 3 blocích (při minimálním počtu 10 studentů)
 • Způsob zakončení:
  ZS: zápočet, LS: zápočet + zkouška

Požadavky na získání zápočtů a zkoušky:

 • zápočet ZS: písemný test min. 65%
 • zápočet LS: písemný test min. 65%
 • Ústní zkouška má podobu obecné rozpravy nad tématy danými deskriptory pro úrovně B1 dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky a odpovídá tématům probíraným na seminářích. Podmínkou pro zápis na zkoušku je získání zápočtů ze zimního i letního semestru.

Eventuální uznání již získaného mezinárodního certifikátu jako ekvivalentu zkoušky je plně v kompetenci katedry románských jazyků.

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je prohloubení znalostí španělského jazyka a kultury. Hlavní důraz je kladen na komunikační schopnosti a zvládnutí pokročilejší gramatiky. Studenti jsou schopni porozumět smyslu spisovných textů a rozhovorů o běžných tématech. Dokáží se bez přípravy zapojit do hovoru na známé téma, stručně vylíčit svůj názor, či vyprávět příběh, umí napsat jednoduchý souvislý text. 

Vstupní úroveň:

U zájemců o studium španělštiny jako jazyku I se předpokládá vstupní úroveň A1+/A2-. Výuka NENÍ určena pro úplné začátečníky.

Program:

ZS: gramatika – rozkazovací způsob pro tykání i vykání, zájmena přímého i nepřímého předmětu, imperfektum (pretérito imperfecto), číslovky 1 000–1 000 000

LS: gramatika – použití minulého času jednoduchého a imperfekta, subjuntiv v přítomném čase, podmiňovací způsob, ser/estar + přídavná jména

Základní literatura:

Brožová, Kateřina. Ferrer Peñaranda, Carlos. 2010. Aventura 2. Praha: Klett.

 

Španělský jazyk pro FP - Cizí jazyk 2

 • Zkratka předmětu:
  SJ2ZK (zimní semestr), J2LK (letní semestr)
 • Forma výuky:
  Výuka ve 3 blocích (při minimálním počtu 10 studentů)
 • Způsob zakončení:
  ZS: zápočet, LS: zápočet + zkouška

Požadavky na získání zápočtů a zkoušky:

 • zápočet ZS: písemný test min. 65%
 • zápočet LS: písemný test min. 65%
 • Ústní zkouška má podobu obecné rozpravy nad tématy danými deskriptory pro úrovně A1-A2 dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky a odpovídá tématům probíraným na seminářích. Podmínkou pro zápis na zkoušku je získání zápočtů ze zimního i letního semestru.

Eventuální uznání již získaného mezinárodního certifikátu jako ekvivalentu zkoušky je plně v kompetenci katedry románských jazyků.

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy španělského jazyka a kultury. Hlavní důraz je kladen na komunikační schopnosti a zvládnutí základní gramatiky. Studenti dokážou porozumět nekomplikovaným faktografickým informacím z každodenního života a zaměstnání. Ve čtení zvládnou adaptované texty a v poslechové části zvládají výukové poslechy, které zohledňují posluchače pomalejším tempem a zřetelnou výslovností.

Vstupní úroveň:

U zájemců o studium španělštiny jako jazyku II se nepředpokládá žádná vstupní úroveň znalosti tohoto jazyka. Výuka je určena pro úplné začátečníky.

Program:

ZS: gramatika - podstatná jména, nepravidelná slovesa, slovesa ser, estar, haber, zvratná slovesa, přídavná jména, shoda podstatného a přídavného jména, ir + a + inf, osobní zájmena.

LS: gramatika - nepravidelná slovesa, číslovky, stupňování přídavných jmen, pretérito perfecto (předpřítomný čas), zájmena nepřímého předmětu (OI).

Základní literatura:

Brožová, Kateřina. Ferrer Peñaranda, Carlos. 2010. Aventura 1. Praha: Klett.

 

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra románských jazyků