Navazující magisterské studium

Katedra románských jazyků je velice ráda, že od akademického roku 2020/2021 bude moci uchazečům nově nabídnout možnost navazujícího magisterského studia.

Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základních škol 

Absolvent tohoto programu získá vzdělání ve vybrané specializaci a v oblasti pedagogicko-psychologické přípravy a je kvalifikován pro výuku na 2. stupni základních škol a nižším stupni gymnázia. 

Uchazeč si vždy volí kombinaci specializací (tedy dvou oborů), které bude studovat. 

Specializace se španělštinou

Se španělským jazykem jsou pro akademický rok 2020/2021 vypsány následující specializace:

anglický jazyk – španělský jazyk

český jazyk a literatura – španělský jazyk

občanská výchova – španělský jazyk

španělský jazyk – zeměpis

Forma studia

Studium si lze zvolit v prezenční formě (výka probíhá ve všech pracovních dnech), nebo v kombinované formě (výuka probíhá v pátek a v sobotu, často ve výukových blocích).

Přihlášky a přijímací řízení

Přihlášku ke studiu je nutno podat elektronicky a to do 30. dubna 2020.

Přijímací řízení pro specializaci španělský jazyk bude probíhat formou testu a ústního pohovoru. V testu se prověřuje znalost gramatiky, porozumění textu a základní znalosti z oblasti fonetiky, syntaxe, morfologie, literatury a dějin španělsky mluvících zemí.

Podrobnější informace k průběhu přijímacího řízení a požadavkům zveřejníme do konce března.

Pro přijímací řízení na FP TUL je stanoven termín od 1. do 5. června 2020.

Vzorový test přijímací písemné zkoušky

Vzorový test písemné přijímací zkoušky si můžete stáhnout ZDE.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Pro přípravu k přijímacím zkouškám doporučujeme následující odbornou literaturu: 

Historie Španělska a Latinské Ameriky

Bajo Álvarez, Fe – Gil Pecharromán, Julio. 1998. Historia de España. Madrid: SGEL.

Chalupa, Jiří. 1997. Historia y geografía de América Latina. Olomouc: UP.

Krč, Eduard. 2008. Dějiny a kultura Španělska. Liberec: TUL.

Roldán, José Manuel. 1993. Historia de España. Madrid: Edelsa.

Vázquez, Germán – Martínez Díaz, Nelson. 1990. Historia de América Latina. Madrid: SGEL.

Lingvistika

Černý, Jiří. 2002. Introducción al estudio de la lengua. Cáceres: Universidad de Extremadura.

Gómez Torrego, Leonardo. 2006. Análisis sintáctico: teoría y práctica. Madrid: SM.

Hernández, Guillermo. 2007. Análisis gramatical. Madrid: SGEL.

Černý, Jiří. 2008. Morfología española. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc.

Gómez Torrego,  Leonardo. 2007. Análisis morfológico: teoría y práctica. Madrid: SM.

Varela Ortega, Soledad. 2005. Morfología léxica:La formación de palabras. Madrid: Gredos.

Literatura španělsky mluvících zemí

Forbelský, Josef – Sánchez, Juan A. 2017. Španělská moderní literatura 1898 – 2015. Praha: Karolinum.

Hodoušek, Eduard (koord.). 1996. Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Libri.

Hodoušek, Eduard (koord.). 1999. Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska. Praha: Libri.

Housková, Anna. 1998. Imaginace Hispánské Ameriky (Hispanoamerická kulturní identita v esejích a románech). Praha: Torst.

Marešová, Jaroslava – Vrátilová, Barbora – Sánchez, Juan Antonio (eds.). 2018. Svět dona Quijota. Praha: Karolinum.

Poláková, Dora. 2017. Mezi propastí a nebem. Fin de siècle v prozaickém díle Rubéna Daría. Praha: Karolinum.

Sánchez, Juan A. – Marešová, Jaroslava (eds.). 2013. La cuestión autobiográfica en el Siglo de Oro. Praha: FFUK.

Praktický jazyk

Corpas, Jaime – Garmendia, Agustin – Soriano, Carmen. 2013. Aula Internacional 1-5. Barcelona: Difusión.

Důležité odkazy

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra románských jazyků